[WikiItic] [TitleIndex] [WordIndex

Codi d'ús del wiki iTIC

  1. Els usuaris d'aquest wiki són els estudiants del Grau de Sistemes TIC de la UPC i el seu professorat.
  2. El dret a usar el wiki s'adquireix en matricular-se a TECCOM1 i es perd en desvincular-se de la titulació.
  3. Els usuaris del wiki es comprometen a usar aquest recurs exclusivament per donar suport a les seves activitats acadèmiques, amb respecte per a la resta dels seus companys, la institució universitària.
  4. La responsabilitat sobre els continguts emmagatzemats és exclusivament dels seus autors.
  5. L'incompliment d'aquest codi pot comportar la baixa del servei sense perjudici de la obligatorietat d'usar aquest medi en treballs acadèmics.

2023-07-03 11:37